maandag

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Autovalk. Autovalk hecht grote waarde aan uw privacy en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Autovalk is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Wattstraat 13, 3771 AG te Barneveld.
Telefonisch kunt u ons bereiken op 0342-450306 of 06-51260588, per mail via info@autovalk.com.

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

• klanten van Autovalk;
• potentiële klanten met wie Autovalk contact heeft gehad;
• zakenrelaties van Autovalk;
• alle andere personen van wie Autovalk persoonsgegevens verwerkt.

Dit Privacy Statement geldt niet voor de werknemers, stagiaires en sollicitanten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u een (potentiële) klant bent, verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u als klant een overeenkomst met ons aangaat, dienen wij bovendien te beschikken over bepaalde gegevens met betrekking tot uw voertuig. Dit zijn onder andere het kenteken, chassisnummer, technische gegevens en de onderhouds- en eigendomshistorie van uw voertuig. Voor de uitvoering van de overeenkomst verwerken wij tevens gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Het gaat hierbij om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. Tot slot kunnen wij op uw aanvraag de tenaamstelling van uw voertuig regelen. Hiervoor dienen wij te beschikken over uw BSN-nummer.

Indien u een zakenrelatie (collega-autobedrijf, onderdelenleverancier, adverteerder etc.) bent, verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer, kvk-nummer en BTW-nummer. Daarnaast verwerken wij uw bankrekeningnummer voor het uitvoeren en verwerken van betalingen.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Indien u een klant bent, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

• De administratie.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons systeem.

• Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u. De overeenkomst kan zien op de in- of verkoop van uw voertuig, of op het onderhoud, de reparatie of APK-keuring van uw voertuig.

• Het communiceren over de overeenkomst of overeengekomen dienstverlening.

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over de koopovereenkomst of overeengekomen dienstverlening m.b.t. uw voertuig.

• Het factureren van de voertuigen/verrichte werkzaamheden.

Wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, voor het factureren van de voertuigen/de verrichte werkzaamheden en het verwerken van betalingen.

• Het versturen van nieuwsbrieven en acties/aanbiedingen.

Wij gebruiken uw contactgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en acties/aanbiedingen.

Indien u een zakenrelatie (collega-autobedrijf, onderdelenleverancier, adverteerder etc.) bent, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

• De administratie.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem.

• Het onderhouden van een zakelijke relatie.

• Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomt met u. De overeenkomst kan zien op de in- of verkoop van een voertuig, het verrichten van onderhoud/reparatie, de koop/levering van onderdelen of het plaatsen van advertenties.

• Het communiceren over de overeenkomst of overeengekomen dienstverlening.

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over de koopovereenkomst of overeengekomen dienstverlening.

• Het doen en verwerken van betalingen.

Wij gebruiken uw betaalgegevens voor het doen van betalingen aan u en het verwerken van betalingen die u aan ons heeft gedaan.

4. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden, zoals genoemd in artikel 6 AVG:

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Indien u een klant of zakenrelatie (collega-autobedrijf, onderdelenleverancier, adverteerder etc.) bent, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

• De verwerking is gebaseerd op toestemming van de betrokkene.

Indien u een klant bent en ons heeft gevraagd de tenaamstelling van uw voertuig te regelen, vragen wij u om toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, waaronder uw BSN-nummer. Indien u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van deze dienst.

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Op grond van de wettelijke administratieplicht moeten wij bepaalde gegevens van u vastleggen en bewaren.

• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Indien u een klant bent, gebruiken wij uw contactgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen/acties. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij en maken hiermee geen onevenredige inbreuk op uw privacy.

Indien u een zakenrelatie (collega-autobedrijf, onderdelenleverancier, adverteerder etc.) bent, gebruiken wij uw contactgegevens om een zakelijke relatie met u te onderhouden. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij en maken hiermee geen onevenredige inbreuk op uw privacy.

5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nimmer aan derden uitlenen, verhuren of verkopen.

Indien u een klant bent, worden uw persoonsgegevens enkel voor het uitvoeren van de overeenkomst met u aan relevante derden verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien wij gebruik maken van een derde partij voor onderhoud/reparatie of het leveren van onderdelen. Ook kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verstrekken aan financiële dienstverleners/leasemaatschappijen, met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden. Tot slot verstrekken wij uw gegevens aan de RDW indien u ons vraagt de tenaamstelling van uw voertuig te regelen.

Indien de wet of een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daar aan dienen te voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo worden de verzamelde persoonsgegevens opgeslagen in Autoflex, een softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor autobedrijven. Met al onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn, of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

• U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken (inzage).
• U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie).
• U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn (vergetelheid).
• U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking).
• U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar).
• U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen (dataportabiliteit).

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de zojuist genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via 0342-450306, 06-51260588 of info@autovalk.com.

8. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@autovalk.com of te bellen met 0342-450306 of 06-51260588.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wordt dit Privacy Statement gewijzigd?

Autovalk houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. De meest actuele versie is te vinden op onze website: www.autovalk.com